บทสัมภาษณ์จากสื่อ

ศิลปวัฒนธรรม

ปีที่7 ฉบับที่2 : ธันวาคม 2528

สตรีสาร

ปีที่42 ฉบับที่ 47 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2533

บ้านและตกแต่ง

ปีที่ 11 เล่มที่ 130 มีนาคม 2542

ขวัญเรือน

ฉบับที่ 851. วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

ขวัญเรือน

ฉบับที่ 852. วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

โพสทูเดย์

ฉบับวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552

FINE ART

Volume 7/No.70 : August 2010